Partnerji programa

UNIVERZA V LJUBLJANI

Duševno zdravje je bilo dolgo zapostavljena tema, duševne težave pa so še danes izrazito stigmatizirane. Univerza v Ljubljani že dobro stoletje izobražuje strokovnjake tako s področja medicine, psihologije, kot drugih ved – sociologija, filozofija, pedagogika itd. –, ki se posvečajo duševnemu zdravju in destigmatizaciji. Zato lahko z vso kredibilnostjo trdimo, da je življenje v času covida ljudi pahnilo v velike duševne stiske. To opažamo tudi med našimi študentkami, študenti, zaposlenimi, zato smo jim na različne načine priskočili na pomoč. Ker pa je naše poslanstvo, da delujemo v dobrobit celotne družbe, in ker verjamemo, da je znanstvena argumentacija tista, ki ruši stereotipe, predsodke, stigme itd., smo pristopili h kampanji »Nisi okej? Povej naprej.«. Ker gre za prvo nacionalno kampanjo proti stigmatizaciji duševnega zdravja v Sloveniji, je še posebej pomembno, da smo svoje znanje in izkušnje združile različne strokovne institucije. Le tako lahko prispevamo k velikemu preskoku v razmišljanju o duševnem zdravju.

UNIVERZA V MARIBORU

Vodstvo Univerze v Mariboru podpira kampanjo Nisi okej? Povej naprej v okviru nacionalne kampanje proti stigmatizaciji duševnega zdravja.

Da postanemo partnerji te kampanje, smo se odločili, ker se zavedamo, da se mladi poleg številnih spodbudnih in povezujočih dogodkov, ko se počutijo povezani z akademsko skupnostjo, srečajo tudi s trenutki, ko čutijo tesnobo, negotovost in osamljenost. Študenti se po izpostavljenosti duševnim motnjam ne razlikujejo od ostale odrasle populacije, kar pomeni, da za najpogostejšo duševno boleznijo, depresivno motnjo, v tem trenutku trpi vsaj pet odstotkov študentov. Med študentsko mladino je poleg depresivnih in anksioznih motenj še veliko motenj hranjenja in zlorabe psihoaktivnih snovi. Zloraba alkohola je velikokrat način samozdravljenja depresije, vendar dolgoročno vpliva le še na slabše telesno in duševno zdravje človeka.

Vsi študenti Univerze v Mariboru (redni in izredni) imajo zagotovljeno zdravstveno varstvo, ki vključuje preventivno in kurativno dejavnost. A praksa kaže, da ta oblika zdravstvenega varstva ne omogoča obravnave vseh študentov, ki pomoč potrebujejo. Zato se zavezujemo okrepiti aktivnosti, ki bodo krepile pomen duševnega zdravja in odpravljale stigmatizacijo težav na tem področju.

Kampanja Nisi okej? Povej naprej prihaja ob zelo pomembnem času, po dolgotrajnejšem zaprtju univerz zaradi boja proti novi koronavirusni bolezni. Študentom je bilo v tem času nedvomno težko, zaskrbljeni so bili za svojo prihodnost, socialni vidik študija je bil okrnjen, manj je bilo timskega dela in osebnih stikov s kolegi in profesorji. Zato bomo v vodstvu Univerze v Mariboru vložili vse napore v to, da študenti univerzo čutijo kot okolje, kjer lahko najdejo nasvete, podporo in pomoč, tako s strani kolegov študentov, profesorjev, kot tudi drugih strokovnjakov, ki delujejo znotraj univerze ali z nami sodelujejo od zunaj. NIJZ sodi med slednje. Skupaj lahko naredimo veliko.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

“Na Univerzi na Primorskem podpiramo vse aktivnosti, ki prispevajo k destigmatizaciji duševnih stisk in h krepitvi duševnega zdravja.”

UNIVERZA V NOVI GORICI

Na Univerzi v Novi Gorici podpiramo nacionalno kampanjo proti stigmatizaciji duševnega zdravja v Sloveniji pod skupnim sloganom »Nisi okej? Povej naprej.«, ker se zavedamo da se o duševnem zdravju in stiskah premalo govori. Prepričani smo, da le če se o svojih tegobah spregovorimo na glas, imamo večje možnosti, da prejmemo ustrezno pomoč.

UNIVERZA V NOVEM MESTU

Vse bolj se zavedamo soodvisnosti telesnega in duševnega zdravja posameznika, pomena duševnega zdravja za uspešno okrevanje in rehabilitacijo in dejavnikov tveganja za duševno zdravje posameznika. Na videz paradoksalno je, da se ob večanju zavedanja pomena duševnega zdravja za posameznika in družbo v celoti, strmo povečuje tudi pojavnost patologij na področju duševnega zdravja. V času epidemije je postalo naraščanje problematike na področju duševnega zdravja še bolj očitno.  Tudi raziskava, ki smo jo v času epidemije izvajali na naši univerzi, je pokazala izrazito povečanje anksioznosti in občutenja stresa v tem obdobju. Zavedanje problema je prvi korak, potem pa je potrebno odgovorno pristopiti k njegovemu razreševanju. Za krepitev duševnega zdravja na ravni posameznika in družbe bi morali biti odgovorni vsi družbeni subjekti, ne le tisti, ki delujejo na področju zdravstva. Zato so kampanje za ozaveščanje javnosti o tej problematiki pomembne in je prav, da jih podpremo tudi izobraževalne  institucije, v katerih študenti še razvijajo svoje vrednote in družbeno odgovorno naravnanost.

Na Univerzi v Novem mestu smo promocijsko stojnico v okviru kampanje proti stigmatizaciji duševnega zdravja v Sloveniji pod skupnim sloganom »Nisi okej? Povej naprej.« gostili 20. oktobra 2021. Lepo je bilo opazovati zanimanje študentov za predstavljene vsebine.

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM
ŠOUP podpira kampanjo “Nisi okej? Povej naprej. V času epidemije so se duševne stiske študentov močno povečale in prav je, da o teh stiskah spregovorimo. Želimo si, da so vsi študentje, ki potrebujejo pomoč deležni ustrezne obravnave. Naj duševna stiska ne bo stigmatizirana.

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU

Oddelek za socialna in zdravstvena vprašanja ŠOUM je z izvajanjem projekta Psihološka svetovalnica pričel v študijskem letu 2009/2010. Ker je zanimanje za psihološka svetovanja vedno večje in ker se študentje in mladi vedno bolj soočajo s stresnimi situacijami, težavami in konflikti, si želimo opremiti študente z veščinami, s pomočjo katerih bodo lahko sami reševali stresne situacije in omenjena znanja uporabljali skozi življenje. S projektom želimo poskrbeti za dobro duševno zdravje študentov.

Individualna svetovanja potekajo v učilnici ŠOUM, v primeru zasedenosti pa v drugih prostorih ŠOUM. Zaradi epidemije covid-19 se bodo svetovanja začasno izvajala na daljavo (preko Zooma). Vodile jih bodo psihologinje dr. Vita Poštuvan, univ. dipl. psih.​, mag. psih. Meta Lavrič in mag. psih. Katja Ošlak. Vsako individualno svetovanje poteka 45 minut. Individualna svetovanja potekajo tako, da se svetovanci predhodno naročijo na elektronski naslov svetovalnica@soum.si, kjer se nato študent z vodjo projekta in psihologinjo dogovori za ustrezen termin. Za naslednji termin se svetovanci dogovorijo na srečanju s psihologinjo, o tem pa jih vodja projekta nekaj dni pred terminom še enkrat obvesti. Da bomo lahko pomagali čim večjemu številu študentov, bo vsak svetovanec na začetku seznanjen, koliko ur svetovanj mu pripada, po koncu teh ur pa ga psihologinja usmeri, kje drugje še lahko poišče pomoč za svoje težave.

Spletna povezava: https://www.soum.si/projekti/psiholoska-svetovalnica/

Projekt »VZPOSTAVIMO STIK«

Zaskrbljujoči izsledki raziskave med študenti, ki ga je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), nakazujejo velik porast duševnih stisk študentov februarja 2021 in kličejo po tem, da je potrebno zagotoviti sredstva za zaščito in samozaščito življenj ter zdravja naše ogrožene družbene skupine.

Zato je bila glavna ideja projekta, da se v naših prostorih oz. v kompleksu Štuk omogoči prostor, v katerem bi se omogočilo, da študentje ponovno vzpostavijo socialne stike, za katere so bili v tistem danem trenu​tku prikrajšani in so eden od glavnih razlogov za njihove duševne stiske. Prepričani smo, da z ustreznim podpornim okoljem lahko zagotovimo ponovno vzpostavljanje socialnih stikov, ki bodo kurativno, predvsem pa preventivno delovali na duševno zdravje študentov.

Ta projekt je omogočal vsaj tri pomembne stvari:

  • Možnost vzpostavitve socialnih stikov na zdrav in ustrezen način (z vidika epidemije).
  • Preventivo za povečevanje in nastajanje duševnih stisk.
  • Hitrejše odkrivanje in prepoznavanje težav na področju duševnega zdravja ter po potrebi tudi usmerjanje v nadaljnjo obravnavo.
  • Projekt je bil izveden med 24. 5. 2021 in 30. 6. 2021. Skozi srečanja smo z razbremenilnimi pogovori pomagali 26 študentom.

Večina študentov je potrebovala le pogovor s sovrstnikom, da je lahko ponovno vzpostavil pristen človeški stik, ki ga je v tistem času zelo primanjkovalo. Smo pa imeli tudi 4 primere, ki so jim naši prostovoljci predlagali dodatno pomoč znotraj našega projekta »Psihološka svetovalnica«. Jeseni so načrtovani novi termini, podrobnosti bodo objavljene na spletni strani www.soum.si.

Predavanja: O motnjah hranjenja iz osebnega vidika

V obdobju epidemije koronavirusa je v Sloveniji opazen porast motenj hranjenja med mladimi. Pri nekaterih so se motnje hranjenja pojavile na novo, pri drugih so se poglobile težave s prehranjevanjem in obremenjevanje s telesno težo.

Ker te teme nikakor ne smemo zanemarjati, smo se odločili, da v sodelovanju s predavateljico Danajo Lorenčič izvedemo sklop petih (5) predavanj, ki se bodo odvile v času od 28. oktobra pa do 25. novembra 2021.

Ker želimo sodelujočim (študentom in dijakom) ponuditi kar se da največjo anonimnost, se bodo predavanja odvijala preko Zoom aplikacije. Na predavanja se ne bo potrebno predhodno prijaviti.

S tem projektom želimo poudariti resnost te problematike, kar število prijav na sam projekt tudi dokazujejo. Hkrati pa želimo kot prvi v Mariboru uvesti skupinske seanse oz. skupine samopomoči po primeru AA skupin.

Spletna povezava: https://www.soum.si/dogodek/predavanja-o-motnjah-hranjenja-iz-osebnega-vidika/

PROGRAM MIRA
Cilj Programa MIRA, Nacionalnega programa duševnega zdravja 2018-2028, je izgradnja kakovostnega in odpornega sistema skrbi za duševno zdravje prebivalk in prebivalcev Slovenije. Prizadevanja za pogoje, v katerih bomo ljudje lahko uresničili pravico do duševnega in telesnega blagostanja, optimalno razvili in udejanjili vse svoje potenciale v poklicnem in družbenem, zasebnem in družinskem življenju ter čim lažje dostopali do kakovostnih virov pomoči na področju duševnega zdravja, so vizija Programa MIRA. Uresničitev pomeni boljše duševno in telesno zdravje posameznikov in skupnosti, kar posledično prispeva k povečanju človeškega, socialnega in gospodarskega potenciala Slovenije.

 

Celostna skrb za duševno zdravje ljudi povezuje Program MIRA tudi z nacionalno kampanjo proti stigmatizaciji duševnega zdravja v Sloveniji, katere slogan: »Nisi okej? Povej naprej.« je najboljši napotek, kaj nam je storiti, ko se znajdemo v duševni stiski. Seznam virov pomoči je na voljo tudi na spletni strani zadusevnozdravje.si.